นโยบายการใช้เว็บไซต์

สิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถใช้งานเว็บไซด์นี้ได้ ภายหลังจากที่ท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แล้ว ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ จะต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้า และสมัครตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

บัญชีสมาชิก
ท่านจะต้องเป็นสมาชิกตัวแทนจำหน่ายเพื่อที่จะสามารถเข้าใช้บริการ(ซื้อสินค้า)ของ power7shop และเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจาก โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือทำการปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอในการใช้บริการ(ซื้อสินค้า)และรับข่าวสาร ข้อมูล จาก power7shop ท่านมีหน้าที่ในการเก็บรักษาบัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานของท่าน นอกจากนี้ หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านในการเข้าใช้งานหรือบัญชีของท่านได้ power7shop จะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือที่เกิดจากการลืมบัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานของท่าน

กฎการบริการ
ท่านจะไม่ดำเนินการใดๆหรือมีส่วนรู้เห็นหรือเข้าร่วมดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ทำซ้ำ เผยแพร่หรือเปิดเผยส่วนหนึ่งของบริการใดๆในสื่อใดๆ
(2) การส่งสแปม จดหมายลูกโซ่หรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ
(3) พยายามที่จะแทรกแซงระบบหรือการรักษาความปลอดภัยหรือถอดรหัสสัญญาณใดๆไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการของ power7shop
(4) การดำเนินการที่มีการกำหนดหรืออาจจะกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ power7shop แต่เพียงผู้เดียว การดาว์นโหลดไม่สมควรหรือมีขนาดใหญ่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
(5) อัพโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไวรัส เวิร์ม หรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่ทำลายระบบของ power7shop (6) การเก็บรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกท่านอื่นผ่านทางระบบ power7shop
(7) ใช้บริการของ power7shop เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
(8) ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือการหลอกลวงอื่นๆที่ผูกพันกับบุคคลหรือนิติบุคคล การทำการหลอกลวงที่ปิดบังหรือพยายามที่จะปิดบังตัวตนของท่าน
(9) ขัดขวางการดำเนินการของระบบ
(10) การเข้าถึงเนื้อหาใดๆในบริการผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจาก power7shop

การเข้าถึงเนื้อหา ภาพ และเสียงที่มีอยู่ในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจาก Streaming (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เป็นการต้องห้าม (“Streaming” หมายถึงการส่งข้อมูลผ่านดิจิตอลในรูปแบบการทำงานของภาพและเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากบริการของpower7shopไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ หรือหมายถึงการที่ท่านเล่นมัลติมีเดียผ่านเว็บไซต์ power7shop )ซึ่งข้อมูลนั้นมีไว้สำหรับผู้ชม กำลังดูเวลาจริง power7shop ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล เก็บไว้อย่างถาวรหรือชั่วคราวหรือแจกจ่ายข้อมูลใดๆ

power7shop ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริการ การหยุดให้บริการ หรือคุณลักษณะของการให้บริการ หรือการเพิ่มข้อจำกัดในการใช้บริการ power7shop อาจจะยกเลิกหรือระงับการเข้าใช้บริการของท่านชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงกรณีท่านละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบหรือการมีส่วนร่วมของท่านกับสมาชิกท่านอื่นของpower7shop ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างท่านและสมาชิกท่านอื่นๆของpower7shop ไม่ผูกพันหรือต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบของท่านและสมาชิกท่านอื่นๆของ power7shop

นโยบายความเป็นส่วนตัว
power7shop คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างแรก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ ข้อกำหนดและเงื่อนไข.

นโยบายความปลอดภัย
power7shop ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม power7shop ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถที่จะล่วงล้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยของ power7shop หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกบุคคลที่สามกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ power7shop จะทำให้ดีที่สุดในการรัษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การป้องกัน
ท่านตกลงที่จะปกป้อง ป้องกัน และระงับความเสียหายของ power7shop ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดการ และบริษัทในเครืออื่น ๆ รวมทั้งพนักงานของผู้รับเหมา ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ตำรวจ และกรรมการจากความเสียหายใดๆ และการเรียกร้องความเสียหาย ภาระขาดทุน หนี้สินที่มีภาระค่าใช้จ่าย หรือชำระหนี้และค่าใช้จ่าย(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนาย) ที่เกิดขึ้นจาก
(1) การใช้งานและการเข้าถึงบริการใดรวมทั้งข้อมูลหรือเนื้อหาที่ส่งผ่านหรือที่ได้รับจากท่าน
(2) การทำละเมิดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดใดๆของการเป็นตัวแทนและการรับประกันที่ท่านทำในข้อตกลงนี้ของท่าน
(3) การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดสิทธิของความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
(4) การละเมิดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับหรือกฎระเบียบอื่นๆ
(5) การเรียกร้องใดๆหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทำใดๆในฐานะของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลที่ส่งผ่านทางบัญชีของท่าน
(6) การลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานและการใช้งานเว็ปไซต์ power7shop ด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือรหัสรักษาความปลอดภัยอื่นๆ

ติดต่อเรา
ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไข กรุณาติดต่อเราที่ power7shoponline@gmail.com หรือที่ โทร 085-7123456
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้